-->

Chuyển đổi ký tự đặc biệt cho blogspot

Nếu bạn muốn viết các ký tự đặc biệt trong một trang web, thì bạn cần phải viết bằng một mã đặc biệt. Mã đặc biệt này được gọi là các thực thể HTML.


Ký tự Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
" Dấu trích dẫn kép " "
' Dấu trích dẫn đơn ' '
& Dấu và & &
< Dấu nhỏ hơn &lt; &#60;
> Dấu lớn hơn &gt; &#62;

Nếu bạn muốn hiển thị mã ký tự đặc biệt trong html của blog, thì bạn sẽ cần công cụ chuyển đổi mã này.
Các thực thể biểu tượng ISO 8859-1
Ký tự Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
Khoảng trống không ngắt &nbsp; &#160;
¡ Dấu chấm than nghịch đảo &iexcl; &#161;
¤ Tiền tệ &curren; &#164;
¢ Đồng Cen &cent; &#162;
£ Đồng Bảng &pound; &#163;
¥ Đồng Yên &yen; &#165;
¦ Thanh dọc bị ngắt &brvbar; &#166;
§ Khu vực &sect; &#167;
¨ Dấu chấm đôi &uml; &#168;
© Dấu chấm đôi &copy; &#169;
ª Ký hiệu chỉ phái nữ &ordf; &#170;
« Dấu trích dẫn nhọn trái &laquo; &#171;
¬ Sự phủ định &not; &#172;
­ Dấu nối mềm &shy; &#173;
® Thương hiệu đăng ký &reg; &#174;
Thương hiệu &trade; &#8482;
¯ Dấu gạch ngang &macr; &#175;
° Ký hiệu nhiệt độ &deg; &#176;
± Cộng hoặc trừ &plusmn; &#177;
² Mũ 2 &sup2; &#178;
³ Mũ 3 &sup3; &#179;
Đoạn văn &para; &#182;
· Dấu chấm &middot; &#183;
¼ Phân số 1/4 &frac14; &#188;
½ Phân số 1/2 &frac12; &#189;
¾ Phân số 3/4 &frac34; &#190;
¿ Dấu hỏi ngược &iquest; &#191;
× Dấu nhân &times; &#215;
÷ Dấu chia &divide; &#247;

Một số thực thể khác được hỗ trợ bởi các Trình duyệt HTML
Ký tự Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
Dấu gạch nối ngắn &ndash; &#8211;
Dấu gạch nối dài &mdash; &#8212;
Dấu nháy đơn trái &lsquo; &#8216;
Dấu nháy đơn phải &rsquo; &#8217;
Dấu nháy kép trái &ldquo; &#8220;
Dấu nháy kép phải &rdquo; &#8221;
Phần nghìn &permil; &#8240;
Dấu trích dẫn đơn trái dạng mũi tên &lsaquo; &#8249;
Dấu trích dẫn đơn phải dạng mũi tên &rsaquo; &#8250;
euro &euro; &#8364;

Nhận xét