-->

Tìm hiểu cú pháp và thuộc tính của thẻ b:widget

Các thẻ <b:widget> là các tiện ích được nằm trong thẻ <b:section> của blogger, và nó chỉ được hiển thị khi nằm trong thẻ <b:section>.

Tìm hiểu cú pháp và thuộc tính của thẻ b:widget
Trong đó:

- id : Tên ID
- cond : Áp dụng với thẻ điều kiện
- locked : True / False có nghĩa là Ẩn hoặc hiện nút Delete (Không cho xóa tiện ích)
- version : Phiên bản blog không quan trọng
- title : Tiêu đề của widger
- type : Loại của tiện ích ví dụ HTMLTextLinkList tự động nó tạo ra
- mobile : Ẩn hiển trên mobile chỉ hoạt động ở phiên bản 1 còn ở phiên bản mới phải dùng thẻ điều kiện là data:blog.isMobileRequest
- visible : Cho hiển hoặc không hiển thị widget

<b:widget cond='data:view.isHomepage' id='LinkList1' locked='true' title='Liên kết' type='LinkList' visible='true' mobile='true'></b:widget>

Khi chạy HTML trên trình duyệt thì các thẻ <b:widget> biến đổi thành thẻ <div>

Ví dụ áp dụng mobile cho phiên bản mới như sau, không hiển thị khi chúng ta dùng thẻ điều kiện mobile

<b:widget cond='!data:blog.isMobileRequest' id='HTML1' locked='false' title='HTML1' type='HTML' version='2' visible='true'></b:widget>

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn